Korzystając z witryny internetowej testkosmetykow.pl wyrażają Państwo akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków przedstawionych na witrynie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z tych warunków, prosimy o nie odwiedzanie tej witryny oraz o nie przesyłanie żadnych danych osobowych. 

Zapisy o prawie autorskim znajdują się w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami. Korzystanie z TestKosmetykow.pl jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na wymienione poniżej postanowienia umowy pomiędzy TestKosmetykow.pl a Użytkownikiem:

Niezamówione materiały: Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i zmian w treści niezamówionych materiałów.

Uczestnictwo w dyskusji:

  • Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów wpisanych przez Użytkownika treści, szczególnie jeśli dotyczą one naruszenia szeroko rozumianych interesów Użytkowników, Redakcji lub osób trzecich.

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy www należące do TestKosmetykow.pl są własnością TestKosmetykow.pl o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Pojedyncze dokumenty publikowane przez TestKosmetykow.pl w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Zawartość stron internetowych firmy TestKosmetykow.pl jest chroniona prawem autorskim, Copyright © TestKosmetykow.pl 2011-2012. Wszelkie prawa nieprzyznane niniejszym wprost są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy TestKosmetykow.pl jest zabronione, jeżeli nie spełnia poniższych warunków. TestKosmetykow.pl udziela zgody na przeglądanie stron internetowych TestKosmetykow.pl na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody TestKosmetykow.pl, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Użytkowanie tej strony i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb prywatnych, niekomercyjnych. Używanie notatek prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych pod warunkiem podania źródła tych informacji.

Ta witryna i jej zawartość mają służyć wygodzie użytkowników. Zawartość stron internetowych TestKosmetykow.pl jest dostarczana na zasadzie „jaka jest” oraz „taka jak dostępna”. TestKosmetykow.pl nie gwarantuje, że jej strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie. TestKosmetykow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili.

NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRZEPISÓW ANI TEŻ DOROZUMIANYCH GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB ODPOWIEDNIOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ, RZETELNOŚCIĄ LUB ZAWARTOŚCIĄ TYCH STRON. TestKosmetykow.pl NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEJ USŁUGI, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W DANYM PRZYPADKU. W TAKIEJ SYTUACJI ODPOWIEDZIALNOŚ TestKosmetykow.pl BĘDZIE OGRANICZONA DO MAKSYMALNEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PRAWEM. W celu ułatwienia dostępu  TestKosmetykow.pl może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że TestKosmetykow.pl nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do TestKosmetykow.pl nie sugerują, że TestKosmetykow.pl popiera określoną firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.

Przekazując materiały do któregokolwiek z naszych serwerów na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe TestKosmetykow.pl, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że: (a) materiały nie mogą zawierać pozycji niezgodnych z prawem lub nienadających się do publikacji z innych powodów; (b) dołożysz wszelkich uzasadnionych starań, aby przejrzeć i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem nam jakichkolwiek materiałów; oraz (c) musisz być właścicielem materiałów lub posiadać nieograniczone prawo do przekazania ich do nas, natomiast TestKosmetykow.pl może publikować te materiały bezpłatnie lub włączać je oraz koncepcje w nich przedstawione do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności; (d) nie podejmiesz żadnych działań przeciwko nam w związku z przekazanymi materiałami. TestKosmetykow.pl nie przegląda i nie może przeglądać zawartości umieszczanej przez użytkowników w jej witrynie i nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju treści. TestKosmetykow.pl może w każdej chwili zgodnie z własnym uznaniem usunąć zawartość umieszczoną przez użytkowników w jej witrynie.